1. algemene bepalingen

1.Bij het aanvaarden van de overeenkomst / offerte die kunnen gesteld worden door alle mogelijke media’s, gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2.De klant sluit een overeenkomst met Baristabar in het kader van de specifieke dienstverlening omschreven in de offerte. Elke overeenkomst met Baristabar valt onder deze algemene voorwaarden, evenals, indien van toepassing, de specifieke voorwaarden gebonden aan elke specifieke prestatie, en dit ter aanvulling van de huidige voorwaarden.

3.Baristabar zal de dienstverlening uitvoeren conform aan de beste standaarden van het beroep, met dien verstande dat de overeenkomst met Baristabar een middelenverbintenis betreft.

4.De klant zal met Baristabar gedurende de hele duur van de dienstverlening met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte. Ten dien einde zal de klant, zonder wachttermijn, elke verduidelijking, verklaring en documentatie nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening leveren en zal de klant steeds antwoorden op de eventuele vragen van Baristabar.

5.Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van Baristabar risico loopt, en de huurder ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Baristabar besluiten de uitvoering van de dienstverlening onmiddellijk te beëindigen.

6.De klant dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor de bestelbus/auto en aanhanger van Baristabar. Kosten voor parkeren worden doorgerekend aan de klant.

7.De klant draagt zorgt voor een gelijkvloerse, vrije route naar de plek van de bestemming. De bar kan niet opgetild worden en kan enkel per lift omhoog. De opdrachtnemer kan in overleg een bar verzorgen welke wel opgetild kan worden, er kan hiervoor een meerprijs voor aangerekend worden.

  1. offerte, prijs en betaling.

1.Elke wijziging van de dienstverlening van Baristabar zoals omschreven in de offerte zal vooraf aangevraagd moeten worden door de klant en expliciet goedgekeurd worden door Baristabar. De klant aanvaardt verder dat elke nieuwe aanvraag de prijs kan wijzigen van de dienstverlening van Baristabar.

2.De prestaties worden gefactureerd conform aan het tarief vermeld in de offerte.

3.Alle prijzen vermeld in de offerte en/of lastenboek zijn exclusief BTW. Het BTW-tarief voor de dienstverlening door Baristabar is 21%.

4.De facturen worden aangeleverd door Baristabar onder papierformaat en/of onder elektronisch formaat.

5.Tenzij anders vermeld in de offerte dienen de facturen binnen een termijn van 14 kalenderdagen betaald te worden, tellend vanaf de factuurdatum. Bij niet betaling van het saldo op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op dit bedrag een interest verschuldigd zijn met een rente gelijk aan de wettelijke interestvoet. Op dit bedrag is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% per maand en bijkomende administratiekosten.

6.Bij niet-betaling door de klant behoudt Baristabar zich eveneens het recht voor om de verdere dienstverlening op te schorten. Tevens behoudt Baristabar zich het recht voor om bij niet-betaling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

3. uitvoeringstermijnen

1.De overeengekomen termijnen zijn bindend voor zowel de klant als Baristabar. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de klant en Baristabar, behoudens in een geval van overmacht.

2.De klant aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen desgevallend aanleiding kunnen geven tot een prijsverhoging.

3.Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan de klant en waarbij de klant Baristabar niet vooraf heeft verwittigd, behoudt Baristabar zich het recht voor de prijs forfaitair te verhogen met 15%. In het geval waarin Baristabar zonder verwittiging de uitvoeringstermijn wijzigt, heeft ook de klant recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de afgesproken prijs.

4.Indien door een niet vooraf gecommuniceerde wijziging van de uitvoeringstermijn door de klant of Baristabar de overeenkomst in zijn geheel niet meer uitgevoerd kan worden, heeft Baristabar het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

5.De klant aanvaardt dat bij ontbinding van de overeenkomst alle reeds betaalde bedragen definitief verworven zijn door Baristabar in het kader van door haar reeds gepresteerde diensten.

4. privacy

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3.Baristabar zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van de gegevens hem verstrekt door de Klant in overeenstemming met het Belgisch recht, specifiek verwijzend naar de desbetreffende bepalingen in de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit.

  1. beëindiging van de overeenkomst

1.Zowel de klant als Baristabar hebben steeds het recht om de overeenkomst op te zeggen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren bij aangetekende brief en ten minste vijftien dagen voor het in werking treden van de opzegging.

2.Bij opzegging door de klant dient steeds een schadevergoeding ten belope van 100 % van het totale bedrag zoals overeengekomen op de offerte, betaald te worden aan Baristabar, indien dit nog niet als voorschot gefactureerd en/of vereffend is. Bij opzegging meer dan 2 maanden voor het event of aanvang event zelf, dient 50% nog te betalen aan Baristabar.

6. overeenkomsten met derden

1.In overeenkomsten met derden is Baristabar enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van Baristabar, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de Klant.

2.In het geval waarin Baristabar gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de klant. Op geen enkel moment is Barsitabar aansprakelijk, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de Klant en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij Baristabar heeft bemiddeld.

7. overmacht

1.Wanneer Baristabar ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt Baristabar zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat de Klant een schadevergoeding kan eisen.

2.Worden wel als overmacht beschouw (limitatief te bekijken) verkeerssituaties / files / autopech / weeromstandigheden / oorlogssituaties / natuurrampen / diefstal,…..

3.Ook bij overmacht worden reeds betaalde facturen door Baristabar als verworven beschouwd.

8. klachten

1.Klachten dienen schriftelijk en per aangetekende brief overgemaakt te worden aan Baristabar binnen de 14 dagen na einde aanvang van het desbetreffende event. Eens deze termijn voorbij is kan men niet meer beroepen op een eventuele tegenprestatie. Bij het ontvangen van een klacht zal Baristabar in overleg met de Klant een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken die voor beide partijen bevredigend is. Indien geen oplossing bereikt kan worden, wordt de beoordeling overgelaten aan de rechter.

2.Toepasselijk recht en bevoegdheid: de overeenkomst tussen de klant en Baristabar wordt steeds beheerst door Belgisch recht in Tongeren. In geval van betwisting zijn, behoudens.

+32 485 98 27 72